RECEPTIA STRUCTURILOR METALICE USOARE

receptia structurilor metalice RotarexIn conformitate cu Legea 82/1991 a contabilitatii – republicata, toate societatile sunt obligate sa faca receptia marfurilor primite de la furnizori. Persoanele fizice sunt obligate de asemenea sa faca receptia marfurilor (impreuna cu dirigintele de santier sau alte persoane competente in acest sens) in vederea intocmirii cartii constructiei si acordarii garantiei. In functie de conditia de livrare aleasa receptia se poate face la sediul furnizorului sau sediul beneficiarului.

 • receptia la sediul furnizorului:  se face in prezenta beneficiarului sau a delegatului acestuia. In cazul in care marfa se preda catre caraus, aceasta se produce prin receptie efectiva. In toate cazurile Unic Rotarex® foloseste sisteme automatizate de receptie-predare (scanare coduri de bare).
 •  receptia la sediul beneficiarului: se face de catre beneficiar si trebuie sa respecte toate prescriptiile prevazute de legile in vigoare si aceste instructiuni generale.

Receptia se face de catre o comisie de receptie formata din 3-5 membrii cu urmatoarele atributii:

 • efectuează recepţia cantitativă şi calitativă a mărfurilor;
 • urmăreşte evoluţia mărfurilor recepţionate pe toată perioada depozitării.

Comisia verifica fiecare lot de produse (cantitatea de produse de acelaşi fel, obţinute din aceleaşi materii prime, prin aceleaşi procedee tehnologice, având aceeaşi destinaţie, aceeaşi formă de ambalaj, aceeaşi dată de fabricaţie). Comisia de recepţie efectuează verificarea calităţii pe baza standardelor, care cuprind caracteristicile de calitate ale mărfurilor verificate, clasificarea deficienţelor acestora, precum şi procedura ce trebuie urmată în cazul constatării unor defecte. În funcţie de caracteristicile analizate  lotul este declarat corespunzător sau necorespunzător şi, ca urmare, este acceptat sau respins. Receptia se face in doua moduri: RECEPŢIA CANTITATIVĂ: presupune preluarea structurilor prin cântărire, măsurare, numărare. Această etapă presupune:

 • existenta si exactitatea datelor inscrise pe eticheta – se confrunta cu lista de coletaj;
 • verificarea identităţii lotului de marfă – se confrunta cu planul de montaj;
 • verificarea integrităţii coletelor – se verifica existenta legaturilor inscrise pe eticheta si strangerea acestora;
 • verificarea existentei coletelor – prin bifare pe lista de coletaj;
 • verificarea existentei profilelor – prin confruntare cu planul de montaj;

RECEPŢIA CALITATIVĂ: presupune verificarea proprietăţilor structurilor

 • analiza vizuala de aspect a coletelor – coletul nu trebuie sa prezinte deformari, loviri, zgarieri accentuate, pete de rugina;
 • verificarea formei profilului;
 • verificarea grosimii stratului de zinc;
 • verificarea grosimii tablei;
 • verificarea inscriptionarii profilelor – pe o parte este inscriptionat cu numele producatorului ”rotarex.ro” si in continuare numarul lotului de tabla inscris pe certificatul materialului din cartea de uzinare. Pe cealalta parte este inscriptionat codul de montaj care contine elementele si se citeste conform instructiunilor de montaj;
 • verificarea existentei operatiunilor de decupare, ambutisare, gaurire.

VERIFICAREA DOCUMENTELOR: se verifică:

 • documentele de contractare (contractul, anexele la contract);
 • documentele de însoţire a lotului, documente de livrare (factură, aviz de expediţie, lista de coletaj);
 • documente de transport (conosament, scrisoare de trăsură, foaie de parcurs);
 • documente de certificare a calităţii: certificat de calitate ZA3.2 sau 3.4: document eliberat de furnizor, prin care se dovedeşte calitatea produsului; în acesta se menţionează încercările şi probele la care a fost supus produsul, în conformitate cu standardele, normele tehnice sau alte clauze prevăzute în contract;
 • certificat de conformitate: document eliberat conform regulilor unui sistem de certificare, ce indică faptul că produsul îndeplineşte condiţiile stabilite printr-un standard sau alte documente normative date;
 • declaraţia de conformitate: declaraţia făcută de furnizor, prin care garantează că produsul corespunde unui nivel calitativ stabilit printr-un document normativ;
 • certificat de garanţie: precizează calitatea mărfurilor, conform prevederilor contractuale, are rol de confirmare a calităţii produsului, dar şi de garantare a acesteia pentru cumpărător.

Dupa verificarea propriu-zisă a cantitatilor si calităţii si documentelor, comisia trece la interpretarea rezultatelor si luarea deciziei de acceptare sau respingere. PROCESUL-VERBAL DE RECEPTIE Constatările în legătură cu cantitatea şi calitatea lotului de marfă examinat sunt consemnate într-un proces-verbal. Acesta prezintă calitatea reală amărfurilor. Pe baza procesului-verbal, calitatea reală a mărfurilor poate fi comparată cu calitatea prescrisă sau cu cea contractată, putând fi inferioară sau, uneori, chiar superioară acestora. Procesul-verbal reprezintă dovada constatărilor făcute de comisia de recepţie şi poate fi invocat de furnizor, de beneficiar sau de transportator. El este deci un mijloc de probă. Se stabileşte una din următoarele situaţii:

 • data şi locul efectuării recepţiei;
 • componenţa comisiei de recepţie;
 • metodologia de verificare a calităţii lotului de mărfuri;
 • deficienţele calitative constatate;
 • cauzele deficienţelor constatate (transportul sau ambalarea necorespunzătoare, proces tehnologic cu deficienţe, etc.);
 • urmele de distrugeri de sigilii, sustrageri, scurgeri. În situaţia în care lotul de marfă e găsit necorespunzător, comisia de recepţie înştiinţează furnizorul.
 • returnarea lotuluide marfă furnizorului, în vederea înlocuirii acestuia cu altul corespunzător;
 • recondiţionarea lotului, cu suportarea cheltuielilor decătre partea aflată în culpă;
 • resortarea mărfurilor şi trecerea lor la o calitate inferioară, cu reducerea preţului de vânzare, de către furnizor;
 • refuzarea mărfurilor, când acestea nu corespund calitativ şi furnizorul nu acceptă înlocuirea lor.

Efectele juridice şi economice ale recepţiei loturilor de produse:

 • se constată dacă furnizorul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale cu privire la cantitate, calitate, sortiment, termene de livrare;
 • confirmarea livrării mărfurilor contractante (furnizorul este astfel eliberat de obligaţiile asumate prin contract);
 • stabilirea momentului trecerii imărfurilor din proprietatea furnizorului în cea a beneficiarului (transferul patrimonial);
 • stabilirea momentului în care este angajată răspunderea furnizorului pentru nelivrarea mărfurilor sau livrarea cu întârziere a acestora sau pentru executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale;
 • evidenţierea datei de la care începe să curgă termenul de garanţie pentru unele categorii de mărfuri (perioada încare furnizorul are obligaţia de a repara sau înlocui mărfurile defecte);
 • stabilirea datei la care ia naştere obligaţia de plată valorii mărfii de către beneficiar;
 • eliberarea transportatorului de obligaţia asumată prin contractul de transport;
 • evitarea pătrunderii în sfera comerţului a mărfurilor necorespunzătoare din punct de vedere calitativ (nu sunt conforme cu standardele, normele tehnice, fişele tehnice);
 • evitarea formării stocurilor supranormative care generează imobilizări de fonduri, încetinirea vitezei de circulaţie a mărfurilor, creşterea cheltuielilor şi deci reducerea rentabilităţii;
 • asigurarea gestiunii corecte a produselor.
 • stimularea producătorilor pentru a obţine produse de calitate superioară, corespunzătoare prescripţiilor standardelor, normelor tehnice.
 • beneficiarul îşi asumă riscul pentru viciile aparente, iar furnizorul pentru viciile ascunse (ce apar în timpul consumului sau utilizării); Se asigură astfel protecţia consumatorilor, respectarea drepturilor acestora:

a) dreptul de a fi protejaţi împotriva riscului de a achiziţiona produse care ar putea să pericliteze viaţa, sănătatea,securitatea consumatorilor; b) dreptul de a fi informaţi corect,complet asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor; c) dreptul de alegere liberă a mărfurilor dintr-o gamă variată de produse de calitate. SET DE OBLIGATII SI RASPUNDERI – partile implicate in predarea-primirea marfurilor au urmatoarele obligatii si raspunderi: Obligaţiile furnizorului:

 • respectarea riguroasă a calităţii structurilor;
 • ambalarea   corespunzătoare a structurilor, astfel încât acestea să reziste condiţiilor de transport. Aceasta se realizeaza prin legarea cu benzi de polietilena sigilate prin sudare la cald.
 • etichetarea se realizeaza prin aplicarea unei etichete autocolante pe fiecare colet in parte.
 • intocmirea documentelor de transport (scrisoare de trăsură CMR, lista de coletaj); se precizează natura mărfurilor, caracteristicile profilelor, starea acestora în momentul predării.
 • expedierea mărfurilor: -programarea transportului de mărfuri; -verificarea mijlocului de transport pus la dispoziţie de cărăuş; -încărcarea mărfurilor în mijlocul de transport (folosirea raţională a spaţiului, asigurarea stabilităţii mărfurilor); -expedierea mărfurilor la adresa destinatarului. Răspunderile furnizorului:
 • răspunde pentru daunele provocate de livrarea de produse necorespunzătoare calitativ, prin înlocuirea sau recondiţionarea produselor sau plata unor penalităţi;
 • răspunde până în momentul predării mărfurilor către cărăuş sau către beneficiar pentru lipsurile cantitative sau calitative, cauzate de încălcarea obligaţiilor ce-i revin;
 • referitoare la ambalarea necorespunzătoare, la respectarea normelor de încărcare-manipulare, aşezare în mijloacele de transport;
 • răspunde pentru completarea greşită a documentelor de transport(inexact, incomplet).

Obligaţiile cărăuşului (transportatorului):

 • primirea mărfurilor pentru transport;
 • verificarea mărfurilor la primire: natura mărfurilor, numărul coletelor, cantitatea, sigiliile aplicate;
 • refuzarea primirii spre transport a mărfurilor ambalate necorespunzător, fixate necorespunzător în mijlocul de transport;
 • executarea transportului;
 • asigurarea integrităţii mărfurilor pe parcursul transportului;
 • predarea lotului de mărfuri la destinaţie (verificarea sigiliilor, semnele, marcajele de pe mijloacele de transport. Răspunderile cărăuşului (transportatorului):
 • răspunde, din momentul preluării mărfurilor, pentru daunele provocate, de avarierea mărfurilor sau pierderea acestora;
 • răspunde pentru folosirea mijloacelor de transport necorespunzătoare grupei respective de mărfuri;
 • răspunde pentru neanunţarea din timp a beneficiarului pentru a-şi primi marfa.

Obligaţiile beneficiarului:

 • primirea mărfii şi verificarea identităţii acestora, supravegherea descărcării mărfurilor;
 • verificarea cantitativă;
 • verificarea calitativă;
 • înştiinţarea furnizorului pentru a participa la verificarea lotului în cazul constatării unor deficienţe cantitative şi calitative;
 • înştiinţarea cărăuşului dacă se constată că lipsurile sunt din vina sa;
 • asigurarea integrităţii mărfurilor, a securităţii şi calităţii acestora. Răspunderile beneficiarului:
 • din momentul preluării mărfurilor de la cărăuş răspunde pentru degradarea calităţii mărfurilor pe parcursul transportului de la locul de descărcare la depozit. Procesul de recepţie a mărfurilor se realizează de către beneficiar (unitatea comercială cu ridicata sau cu amănuntul), cu sau fără participarea furnizorului(producătorului de mărfuri).